Udostępnij:

kobieta na plaży

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz.774), tak zwana ustawa krajobrazowa, wprowadziła m.in. zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na podstawie nowych przepisów Rada Gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Uchwała tzw. "reklamowa" stanowi akt prawa miejscowego i dotyczy całego obszaru gminy (w tym również Jarosławca). Uchwała reklamowa określa warunki i termin dostosowania się do nowych zasad – nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

 


Uchwała Krajobrazowa

 

Gmina Postomino jako jedna z pierwszych w Polsce podjęła w listopadzie 2017 r. tzw. uchwałę krajobrazową:

Jej głównym celem jest uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez usunięcie z niej nadmiaru reklam, często nieestetycznych i niskiej jakości. Przyjęte przez Radę Gminy przepisy określają zasady umieszczania szyldów i różnego rodzaju reklam na budynkach, ogrodzeniach, przy ulicach czy w dowolnych innych miejscach na terenie prywatnych nieruchomości. Sporządzone w procesie regulacje dają możliwość uporządkowania chaosu reklamowego w przestrzeni publicznej.

 

Kary

 

Podmiot, który umieścił tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodne z przepisami uchwały, o której mowa wyżej, stosownie do art. 37d. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), podlega karze pieniężnej. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie podmiotu, o którym mowa w ust. 1, karę pieniężną wymierza się odpowiednio właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub posiadaczowi samoistnemu nieruchomości lub obiektu budowlanego, na których umieszczono tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe.

Wysokość kary pieniężnej ustala się jako iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącej ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-krotności uchwalonej przez radę gminy stawki części zmiennej opłaty reklamowej oraz powiększonej o 40-krotność uchwalonej przez radę gminy stawki części stałej tej opłaty, za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z przepisami uchwały, o której mowa wyżej.

 

Gminna opłata za reklamę

 

Kolejnym krokiem, który dopuszcza ustawa krajobrazowa, jest przyjęcie przez samorząd uchwały określającej zasady wnoszenia do gminy opłat od umieszczanych w przestrzeni publicznej reklam.

Stawki opłaty reklamowej w 2020 roku wynoszą:

 1. stawka części stałej opłaty reklamowej wynosi 1,00 zł dziennie,
 2. stawka części zmiennej opłaty reklamowej wynosi 0,10 zł od 1m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących eksploatacji reklamy dziennie.
  Podmioty zobowiązane do zapłaty opłaty reklamowej są obowiązane wpłacać obliczoną w deklaracji opłatę reklamową, bez wezwania, na rachunek Urzędu Gminy w Postominie, ratach, których wysokość zależy od okresu, w którym ciąży obowiązek zapłaty opłaty reklamowej, przy czym raty uiszczane są w terminach:
  a) do dnia 30 marca za pierwszy kwartał;
  b) do dnia 30 czerwca za drugi kwartał,
  c) do dnia 30 września za trzeci kwartał;
  d) do dnia 31 grudnia za czwarty kwartał.

 

Deklaracja

 

Deklarację na opłatę reklamową na dany rok podatkowy (wg wzoru określonego Uchwałą Nr XVI/135/19 Rady Gminy Postomino z dnia 6 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6586 z dnia 11 grudnia 2019 r.) wraz klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych należy złoży w terminie: do dni 28 lutego każdego roku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, jeżeli obowiązek ten powstał po dniu 01 stycznia każdego roku.

Dokumenty do pobrania (BIP Postomino):

Deklaracje można składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Postominie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub drogą elektroniczną (ePuap, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Dla kogo opłata reklamowa?

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami opłatę pobiera się od:

 1. właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
 2. użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
 3. posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 4. posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego,
  b) jest bez tytułu prawnego – jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.

 

Opłaty reklamowej nie pobiera się jeżeli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe:

 1. nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie;
 2. stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (szyld - należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują);
 3. są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa;
 4. służą wyłącznie do upowszechniania informacji:
  a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,
  b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.

Informacja UG Postomino

Podziel się informacją

Masz ciekawą informację? Widziałeś coś nadzwyczajnego? Zrobiłeś świetne zdjęcie?

Podziel się z nami swoją informacją o Jarosławcu, prześlij zdjęcie:

biuro@jaroslawiec24.pl

baner-facebook-jar24

Pogoda w Jarosławcu

zakatek baner sponsor

sponsor

Facebook

Template by JoomlaShine